obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 20. února 2014 a vztahují se k uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím kupujícím prostřednictvím e-shopu provozovaného na internetových stránkách www.stradivari.cz.

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.stradivari.cz je:

Ivan Švýcarský
Kamerunská 601/4
160 00 Praha 6
IČO: 69312427

e-mail: atelier@stradivari.cz
tel.: 604 322 622,

dále jen „prodávající“.

Zákazníkem (dále jen „kupující“) internetového obchodu www.stradivari.cz je každá fyzická či právnická osoba, která odešle objednávku prostřednictvím e-shopu nebo objedná zboží telefonicky. Tyto objednávky jsou závazné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem a souhlasí s nimi. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Odeslanou objednávku lze stornovat telefonicky nebo e-mailem do 1 pracovního dne ode dne odeslání objednávky, pokud zboží nebylo dosud expedováno a předáno přepravci.

Všechna práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
Dodací lhůty a expedice

Způsob expedice volí kupující v objednávkovém formuláři z těchto možností:

  • osobní odběr v atelieru Stradivari.cz, Biskupský dvůr 6, Praha 1;
  • doprava na adresu prostřednictvím společnosti PPL;
  • odeslání na adresu prostřednictvím České pošty.

Zboží označené „skladem“ je expedováno nejpozději 3 pracovní dny po připsání platby za zboží na bankovní účet prodávajícího. V případě osobního odběru a platby v hotovosti je zboží připraveno k odběru do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

V případě, že objednané zboží není právě skladem, prodlužuje se doba expedice na 1 pracovní den po přijetí zboží na sklad. V takovém případěbude prodávající kupujícího informovat o prodloužení doby dodání e-mailem nebo telefonicky (podle uvedených kontaktních údajů v objednávkovém formuláři).

Upozornění:
Při osobním odběru je nezaplacené zboží připraveno k převzetí nejvýše 5 pracovních dnů po odeslání výzvy k odběru zboží. Pokud do té doby k převzetí zboží nedojde, smlouva se ruší.

Doporučení: Při přebírání zásilky dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu stavu zásilky, a v případě poškození vnějšího obalu zásilku nepřebírat a neprodleně kontaktovat prodávajícího i přepravce.
Platební podmínky a ceny

Způsob úhrady volí kupující v objednávkovém formuláři z těchto možností:

  • bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího;
  • v hotovosti (pouze při osobním odběru).

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou koncové. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud má kupující zboží objednáno, platí cena, za kterou si ho objednal bez ohledu na jakékoli pozdější změny v jeho ceně.

Náklady na expedici (poštovné) účtujeme zvlášť dle zvoleného způsobu dopravy.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy je třeba oznámit prodávajícímu písemně (poštou či e-mailem). Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat označení vraceného zboží, datum jeho převzetí kupujícím a kopii daňového dokladu.

Zboží je třeba dodat prodávajícímu (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů) do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, buď osobně v atelieru Stradivari.cz nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoli na dobírku.

Zboží nelze vrátit, pokud jeví známky opotřebení či poškození, nebo není kompletní.

Doporučujeme zboží vrátit včetně originálního obalu a při rozbalení věci dbát na to, aby byl obal poškozen co nejméně.

Prodávající vrátí kupujícímu na bankovní účet částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Kupující nemá nárok na proplacení nákladů spojených s vrácením zboží.

Je-li zboží vraceno poškozené či nekompletní, má prodávající právo vracené zboží odmítnout nebo poměrně snížit částku, kterou kupujícímu vrací.
Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení objednávky a nebudou poskytnuta třetí osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující může požádat o změnu či vymazání svých osobních dat v databázi prodávajícího.

 

reklamační řád

 

Záruka

Na zboží poskytujeme zákonnou záruční dobu, která činí 24 měsíců, nebo prodlouženou záruku v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, a dále se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky. V případě vnějšího poškození zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – záruční vady

Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Reklamace

Zjištěné vady nám oznamte písemně (e-mailem či poštou) nebo osobně. Uveďte, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, návrh řešení podle charakteru závady (viz výše), datum nákupu, číslo bankovního účtu kvůli případnému vrácení peněz a přiložte kopii daňového dokladu.

Reklamované zboží můžete doručit osobně nebo zaslat na adresu Stradivari.cz, Biskupský dvůr 6, 110 00 Praha jako cenný balík (nikoli na dobírku).

V případě zjištění výrobní vady bude zboží opraveno, vyměněno, nebo vám bude vrácena kupní cena. Do vracené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Reklamaci vyřídíme do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží a řešení bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady.

V případě uznané reklamace vám budou uhradíme nutné náklady s reklamací spojené.

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

a) nesprávným používáním, nesprávnou manipulací a skladováním,
b) mechanickým poškozením a běžným opotřebením,
c) živelními pohromami (vodou, ohněm, bleskem).